ORSI Royal

ORSI

   Royal   
550

   Royal 
  660

Räckvidd (cm)

560

655

Klipphuvud (cm)

125

125

Effekt klipphuvud (Hk/varv)

 65/3150

65/3150

Hydraulkapacitet (l/min)

120

120

Hydraultank (L)

230

230

Vikt (kg)

1450

1550

Traktorekomendation

   Royal   
550

  Royal 
  660

Effekt (Hk/kW)

70/52

70/52

Kraftuttagsvarv (varv/min)  

540

540

Rek. min. traktorvikt (kg)

5000

5500

Rek. min. spårvidd (cm)

200

210

 

ORSI Royal Teleskop

ORSI

 Royal 650
Teleskop

 Royal 760
Teleskop

Räckvidd (cm)

651

750

Klipphuvud (cm)

125

125

Effekt klipphuvud (Hk/varv)

 65/3150

65/3150

Hydraulkapacitet (l/min)

120

120

Hydraultank (L)

230

230

Vikt (kg)

1550

1650

Traktorekomendation

 Royal 650
Teleskop

 Royal 760
Teleskop

Effekt (Hk/kW)

70/52

70/52

Kraftuttagsvarv (varv/min)  

540

540

Rek. min. traktorvikt (kg)

5500

6000

Rek. min. spårvidd (cm)

210

210

ORSI Royal
Rosenqvist Maskin AB | Ryhovsgatan 2|SE-553 03 Jönköping|Phone: +46(0)36-32 73 00|Fax: +46(0)36-32 73 26|rmab@rosenqvistmaskin.se