Rosenqvist Maskin AB | Ryhovsgatan 2|SE-553 03 Jönköping|Phone: +46(0)36-32 73 00|rmab@rosenqvistmaskin.se